top of page
Šťastné děti

ZŘIZOVATEL:

BCS, z.s., Chodecká č.p 1230,

Praha 6, Břevnov, IČ: 266 70 828

ZASTUPUJÍCÍ ŘEDITEL:

MUDr. Vít Mařík

ADRESA ŠKOLKY:

Strahov, Praha 6, Chodecká č.p. 1230

IČO ŠKOLKY:

266 70 828

MOBILNÍ TELEFON:

WEBOVÉ STRÁNKY:

ZAMĚSTNANCI ŠKOLKY:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Rok v MŠ

ZPRACOVALA ŘEDITELKA  A KOLEKTIV PEDAGOGŮ

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 08.2020

Platnost: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLKY:

7:30 - 17:00

KAPACITA ŠKOLKY:

20 dětí

POČET TŘÍD:

3 (Lady bugs, Bumble bees, Lions)

1.      Identifikační údaje o škol ►►

2.      Obecná charakteristika mateřské školy ►►

3.      Podmínky vzdělávání ►►

3.1. Věcné podmínky

3.2. Životospráva

3.3. Psychosociální podmínky

3.4. Organizace a provoz MŠ

3.5. Řízení MŠ

3.6. Pedagogické a personální zařízení MŠ

3.7. Spolupráce mezi rodinou a MŠ

4.      Organizace vzdělávání ►►

5.      Vzdělávání dětí od dvou do tří let ►►

5.1. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

6.      Charakteristika školního vzdělávacího programu ►►

7.      Vzdělávací obsah ►►

7.1. Integrovaný blok „Podzim“

7.2. Integrovaný blok „Zima“

7.3. Integrovaný blok „Jaro“

7.4. Integrovaný blok „Léto“

8.      Doplňující programy, projekty a další aktivity ►►

9.      Evaluační systém ►►

9.1. Evaluace ŠVP

9.2. Evaluace ředitelky, pedagogických pracovníků

9.3. Evaluace dětí

9.4. Pedagogická diagnostika

Obsah

Identifikační údaje
Obsah

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

2. Obecná charakteristika mateřské školy

 

Hlavním záměrem tohoto rámcového výchovně-vzdělávacího programu pro předškolní výchovu a vzdělávání (dále jen: „Program“) je navození multikulturního prostředí pro děti ve věku 3–7 let, v rámci, kterého se děti budou dle předem schválených tematických okruhů vzdělávat s ohledem na svůj věk s přihlédnutím k adaptačnímu procesu zejména v raném období věku. Primárně Program zabezpečuje výuku anglického jazyka. Anglický jazyk je aplikován personálem s příslušným pedagogickým vzděláním a zkušenostmi, a to pod vedením vedoucího učitele, který dbá dodržování příslušných norem. V rámci tohoto procesu jsou k dispozici dětem i rodilí mluvčí.

Provoz Zařízení je zabezpečen v průběhu celého kalendářního roku s výjimkou státních svátků. Děti mohou být v Zařízení na dopolední či odpolední program; vždy v závislosti na volitelných aktivitách vně Zařízení i mimo budovu Zařízení. Zařízení zároveň bude sloužit jako dětské denní centrum, mimo otevírací dobu jako dětský stacionář. Předností takového zařízení je integrace dětí s lehčím tělesným či mentálním postižením. Spolupráce na integraci dětí je koordinována s dalšími občanskými sdruženími či obecně prospěšnými společnostmi, příp. nadacemi.

Budova, ve které se Zařízení nachází, je po celkové rekonstrukci. K objektu náleží i zahrada o velikosti až 800 m2, kde v letních měsících může být instalován bazének, houpačky, klouzačky, prolézačky apod. Vše je v souladu s příslušnými normami.

Vnitřní prostory jsou vybaveny komfortním a kvalitním nábytkem. Každé dítě má své zázemí, kde si může ukládat hračky a své osobní věci. Velice komfortně je zařízena místnost pro popolední odpočinek. Celá koncepce vnitřních úprav objektu je směřována k tomu, aby se dítě cítilo co nejpřirozeněji a nemělo stres z návštěvy Zařízení.

V objektu Zařízení jsou dětem k dispozici didaktické pomůcky, vč. interaktivní tabule; to vše pro co možná nejpřirozenější rozvoj osobnosti dítěte. Předností takového zařízení je zejména multikulturní prostředí s výukou cizích jazyků s tím, že dítě získává možnost osvojit si základy kultur mnoha zemí, a to nejen anglofonních. Cílem je připravit děti pro budoucí dobu, ve které se budou setkávat např. i s informačními technologiemi. Zařízení bude vybaveno počítačovými sestavami tak, aby se dítě naučilo jejich ovládání. Software PC obsahuje výukové a zábavní programy, které nabídneme všem rodičům k instalaci i na jejich domácím počítači. To vše samozřejmě v komplexním pojetí s dalšími prvky výuky (výlety, aktivity atd.)

Obecná charateristika

3. Podmínky vzdělávání

3.1. Věcné podmínky

Prostorové uspořádání ve vnitřních prostorách je plně vyhovující pro individuální i skupinové činnosti dětí. Ve třídách a na zahradě jsou umístěny tematické pomůcky pro hry, vzdělávání a rozvoj pohybových dovedností.

Hygienické vybavení jako jsou umývárny či toalety i vybavení pro odpočinek dětí jako jsou lůžka jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům a odpovídají počtu dětí. Jsou zdravotně nezávadné a bezpečné, odpovídajícího estetického vzhledu.

Hračky, pomůcky, náčiní a ostatní doplňky jsou pravidelně obnovovány a odpovídají počtu dětí.

Dětem je díky přehlednému uložení hraček umožněno kdykoliv je samostatně využívat. Jsou stanovena pravidla využívání pedagogy i dětmi. Každý den si děti obnovují své výtvory novými, jimiž zdobí vnitřní prostory Zařízení a dávají tak možnost k nahlédnutí rodičům. Dětem je umožněno brát si své výtvory domů.

V dětské šatně má každé dítě k dispozici své vlastní místo opatřené značkou. Zdi šatny jsou využívány pro výstavy prací a výrobků dětí, nástěnky v šatně a přilehlé chodbě jsou jedním z informačních zdrojů pro rodiče.

K domu přiléhá zahrada se spoustou náčiní, která přispívají pohybovému rozvoji dětí. Všechny vnitřní i venkovní prostory Zařízení splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Záměry:

 • Dle plánu školy postupná výměna nábytku – skříňky na pomůcky a hračky, šatní skříňky.

 • Vytváření nových pracovních koutků.

 • Dovybavení sportovního náčiní.

 

3.2. Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, obohacená vitamíny i vlákninou. Je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Vhodná skladba jídelníčku je zachována. Vedeme děti k samostatnosti při organizaci svačin a oběda. Jídlo si připravují samy (mazání pečiva, nalévání polévky atd.), množství si tak mohou dle svých individuálních potřeb korigovat. Pitný režim je zajištěn – během celého dne mají děti dostatek tekutin. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány intervaly. Děti do jídla násilně nenutíme. Snažíme se, aby pokrmy alespoň ochutnaly a naučily se zdravému stravování. Uspořádání dne je vypracováno s ohledem na psychohygienické podmínky provozu školy a respektuje věkové zvláštnosti dětí. Pravidelnost denního režimu je zajištěna v základní péči (scházení dětí, stravování, odpočinek, pobyt venku). Další prostor je věnován herním, programově řízeným a spontánním činnostem, pohybovým aktivitám dětí. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku. Pobyt na čerstvém vzduchu je přizpůsoben počasí. Děti mají dostatek volného pohybu jak na zahradě a vycházkách, tak i uvnitř školy. V režimu dne je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti si na lehátku vyslechnou pohádku. Ty, které neusnou, mají módnost věnovat se zájmovým činnostem a klidovým hrám, děti ke spánku nenutíme. Paní učitelky se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor.

Záměry:

 • Naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu.

 • Samostatnost při stolování jako důležitý předpoklad vstupu do ZŠ.

 • Poskytovat dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku

 

3.3. Psychosociální podmínky

 

MŠ nabízí zpočátku docházky dítěte do mateřské školy individuální formy adaptace, jejíž délku a způsob projednáme s rodiči. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv podle svých potřeb po domluvě. V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Všichni zaměstnanci školy dětem vytváří takové prostředí, aby se cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Respektujeme individuální potřeby dětí. na které flexibilně reagujeme a napomáháme v jejich uspokojování. Dětem dáváme dostatečný prostor pro spontánní hry a činnosti. Děti neúměrně nezatěžujeme či neurotizujeme spěchem a chvatem ani nadměrnou náročností prováděných činností. Všechny děti mají stejná práva, stejné módnosti i stejné povinnosti. Volnost a osobní svoboda dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z potřeby dodržovat v mateřské škole pravidla pro vzájemné soužití. Upouštíme od zbytečného organizování dětí a od nezdravé soutěživosti. Podporujeme děti v samostatných pokusech, klademe důraz na dostatečnou pochvalu a pozitivní hodnocení. Vztahům ve třídě věnujeme dostatečnou pozornost. Tyto interpersonální vztahy nenásilně ovlivňujeme prosociálním směrem (důraz kladen na prevenci šikany a jiných sociálněpatologických jevů u dětí).  Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde se všichni cítí spokojeni.

Základní pravidla:

 • neubližujeme si – hádky a šarvátky neřešíme rukama, strkáním či rvačkou, ale přátelskou domluvou;

 • tvoříme, kreslíme, stavíme – neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci, vážíme si všeho, co druhý vytvoří;

 • společně prožíváme radost a umíme naslouchat druhým;

 • pomáháme si – pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc kamaráda nebo paní učitelku, učíme se samostatnosti a vzájemné pomoci;

 • podle přání, potřeb třídy a návrhů dětí se mohou pravidla doplňovat.

Společné rituály:

 • Ranní přivítání s učitelkou – kontakt a sdělení prvních informací a prožitku.

 • Společné zahájení dne – co bychom mohli udělat, abychom prožili hezký den.

 • Oslavy narozenin – narozeninová píseň.

 • Přijetí nových dětí, loučení s odcházejícími, řešení problémů, potřeb podělit se o radost, každá třída si vytváří své vlastní rituály.

 • Komunitní kruh – sdílení prožitků, naslouchání, dodržováni pravidel.

3.4. Organizace a provoz MŠ

Provoz v mateřské škole je od 7:30 hodin do 17:00 hodin. Z důvodu bezpečnosti se MŠ v 9:00 hodin uzamyká. Rodiče mohou přivádět děti do MŠ podle svých potřeb v průběhu dne, avšak o pozdějších příchodech předem informují učitelku. Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno od 12:00 hodin do 13:00 hodin a vyzvedávání po odpočinku od 14.00 hodin do 15.30 hodin. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Učitelé se plně věnují vzdělávání dětí. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální a aktuální potřeby dětí. Poměr spontánních a řízených aktivit je v denním programu vyvářený. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Počty dětí ve třídách jsou dodržovány. Ranní scházení do 7.30 hodin probíhá pouze v jedné třídě, poté dětí odcházejí do svých kmenových tříd. Ke spojování tříd dochází z provozních důvodů na dobu nezbytně nutnou. Provoz MŠ je celoroční. Provoz MŠ je uzavřen mezi Vánocemi a Novým rokem. Rozpis přímé pedagogické činnosti učitelek je přizpůsoben tak, aby bylo možné jejich co největší souběžné působení v rámci třídy v organizačně náročnějších částech dne. Ve třídě Sluníček a Motýlků je zajištěno překrývání učitelek v rozsahu tří hodin denně.

V tuto dobu ‒ od 9.00 hodin do 12.00 hodin, vykonávají tyto činnosti: řízená činnost, příprava dětí na pobyt venku, pobyt venku, příprava na oběd, oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek. Vzhledem ke snížené přímé pedagogické činnosti ředitelky MŠ a zástupkyně ředitelky ve třídě Berušek dochází k nepravidelnému překrývání v průměrném rozsahu 1 hodiny denně.

3.5. Řízení MŠ

Všechny pracovnice jsou seznámeny se svými povinnostmi i pravomocemi. Dle potřeby jsou proškolovány v oblasti BOZP a PO. Práva a povinnosti pracovníků jsou dány ZP, školským zákonem, vyhláškou o mateřské škole, pracovním řádem, organizačním řádem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává dostatek pravomoci a respektuje názor zaměstnanců. Podporuje a motivuje ke spoluúčasti všech zaměstnanců na rozhodování o zásadních otázkách školního vzdělávacího programu.

Pedagogický sbor pracuje jako kolektiv, ke spolupráci vyzývá rovněž rodiče. Ředitelka školy na základě kontrolní činnosti hodnotí práci podřízených rozumně a spravedlivě, vhodně je motivuje a podporuje ke spolupráci. Na vypracování školního vzdělávacího programu, třídního vzdělávacího programu a týdenních plánů spolupracují všichni pedagogové. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány cíle další práce.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, dalšími orgány státní správy a se základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí – PPP, SPC, pediatr, odborný lékař.

Prostředky realizace:

 • Elektronická pošta – situace vyžadující zpětnou vazbu.

 • Oběžník/newsletter – pro naléhavé situace.

 • Telefonické hovory – řešení aktuálních situací.

 • Osobní kontakt – krátké informační porady ředitelky, zástupkyně a vedoucí ŠJ, operativně dle situace.

 • Realizace pedagogických rad a provozních porad.

3.6. Pedagogické a personální zařízení MŠ

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Odbornou úroveň si pedagogičtí pracovníci zvyšují studiem, čtením odborných knih a časopisů. Zúčastňují se seminářů, přednášek a jiných vzdělávacích akcí. Sledují nabídky didaktických pomůcek. Na pedagogických radách hodnotí výchovně vzdělávací práci a předávají si zkušenosti a nápady. Ředitelka vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech 10 činnostech zajištěna optimální péče o děti.

Specializované služby, jako logopedie, rehabilitace, či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky. Řečový preventista pracuje s dětmi průběrně dle potřeb.

3.7. Spolupráce mezi rodinou a MŠ

V našem programu je kladen důraz na spolupráci s rodiči, která funguje na základě partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ. Rodiče nových dětí jsou zváni do MŠ na prohlídku prostor MŠ a zkouškové dopoledne. Zde jim je ředitelkou školy předán informační leták, kde jsou základní informace o MŠ. Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě.

Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v oblasti svěřených privátních informací. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Všem rodičům nabízíme spolupráci na rovnocenné úrovni, jejímž smyslem je rovněž společné řešení vzniklých potíží a problémů. Dáváme rodičům možnost podílet se na plánování výchovné činnosti školy. Každý může přicházet s vlastními nápady i iniciativou. Plánujeme a organizujeme společné akce pro rodiče a děti.

Mezi takové akce patří:

 • Informativní schůzka s rodiči – začátkem školního roku a případně dle potřeby.

 •  Jablečné slavnosti

 • Vánoční besídka

 •  Školní tvořivé dílny – témata dle aktuálního nápadu a zaměření – vánoční, velikonoční.

 • Letní party.

 

Záměry:

 • Hledat nové formy spolupráce s rodinou.

 • Zajistit dostatečnou informovanost o dění v MŠ

Podmínky vzdělávání

4. Organizace vzdělávání

 

Systém Zařízení je strukturován s ohledem na věk a mentální vyspělost dítěte. Dle věku Zařízení rozděluje děti do příslušného počtu tříd. Rozhodujícím kritériem zde není jen věk, ale i celková vyspělost dítěte, jeho motorika, schopnost zvládnout adaptační proces atd. V rámci docházky jsou děti pod odborným dozorem. Po konzultaci s rodiči je tak možné rozvinout potenciál dítěte tam, kde převyšuje své vrstevníky, aniž by byly opomíjeny ostatní části.

Na každých 6 dětí připadá jeden učitel/vychovatel/asistent učitele. Na celé Zařízení pak jeden hlavní učitel, který dohlíží na dodržování všech pravidel Zařízení – především ze stran anglicky hovořících vychovatelů.

Kritéria přijímacího řízení jsou každým rokem zveřejňována na webových stránkách Provozovatele a dále pak na nástěnce ve veřejnosti přístupných prostorách v budově Zařízení. Jedná se zejména o:

 • termín, místo a dobu přijímacího řízení stanoví ředitel školy.

 • přijetí dítěte do Zařízení rozhoduje ředitel, příp. jím zmocněný zástupce.

 • stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhoduje rovněž ředitel),

 • o ukončení zápisu dětí informuje ředitel zákonné zástupce dítěte zasláním "Rozhodnutí o přijetí dítěte", případně "Rozhodnutí o přijetí dítěte na zkušební dobu – a to v případě, není-li při zápisu zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám Zařízení.

Při přijetí dítěte stanoví ředitel po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v těchto dnech.

O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy rozhoduje Provozovatel na základě žádosti zástupce dítěte a písemného vyjádření odborného dozoru věcně příslušnému poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 7 let.

Do třídy Zařízení se mohou zařazovat také děti od 2 let věku dítěte (na základě vyjádření pediatra, nelze-li zařadit dítě do jeslí) a děti zdravotně postižené = smyslově, tělesně a mentálně postižené, s vadami řeči, s více vadami (po projednání s odborným lékařem).

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Předškolní vzdělávání má 3 ročníky:

 • v prvním ročníku se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 4 roky věku. Taková třída má 10–12 dětí;

 • ve druhém ročníku Zařízení se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 5 let věku. Taková třída má 10 dětí;

 • ve třetím ročníku Zařízení se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku, nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Taková třída má 12–16 dětí;

Do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. Na každou třídu v dopoledních hodinách (9.00 – 12.00 h) připadají 2 učitelé.

 

Docházka dítěte může být ukončena, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny;

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz Zařízení;

 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo poradenské zařízení;

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí registrační či měsíční příspěvek ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem Zařízení jiný termín úhrady.

 

Při ukončení docházky dítěte bude přihlédnuto k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

Organizace vzdělávání

5. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ho naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné. Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyradují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

5.1. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče a srozumitelná pravidla. Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti. Ve třídě s věkově homogenním uspořádáním pro dvouleté děti je použito více zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a pomůcek. Tím je zajištěna bezpečnost dětí. Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty.

Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla. Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí. Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby. Umyvárna je vybavena krytým nášlapným odpadkovým košem a přebalovací podložkou. Režim dne respektuje potřeby dětí. Důraz je kladen na pravidelnost a dostatek času na realizaci činností, stravování a dostatečný odpočinek.

Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup. Jsou podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou. 14 ŠVP je veřejný dokument a vypovídá mimo jiné i o tom, s jakými cíli a záměry chce naše škola připravit děti pro jejich další život v naší společnosti, v našem městě. Proto je nezbytné, aby naše spolupráce se zřizovatelem byla velice úzká.

Zastupitelstvo města je pravidelně informováno o záměrech naší školy, zřizovatel je zván na akce konané v rámci školy.

Od dvou do tří let

6. Charakteristika školního vzdělávacího programu

ŠVP je založen na přirozeném a stále se opakujícím rytmickém střídání ročních období a s tím souvisejících lidových tradic a zvyků. Naším cílem je v dětech vytvořit představu o nerozlučném sepjetí člověka s přírodou a společností. Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání č.j. 32405/2004–22. Celoroční témata vystihují hlavní záměry vzdělávací práce mateřské školy. Dále je učitelky rozpracovávají do dílčích projektů. Nezbytnou součástí práce s projektem je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Je nutné vyvažovat spontánní i řízené aktivity v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí. Hlavní náplní naší výchovné činnosti je využíváni metody prožitkového učení dětí. V mateřské škole vytváříme pro všechny zúčastněné prostředí duševní pohody, nesmí být prostor pro strach a stres. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozvoji individuálních schopností každého dítěte. Šanci musí dostat všechny děti – nadané, ze sociálně znevýhodněného prostředí i děti se zvláštními vzdělávacími potřebami a děti dvou až tříleté.

Učitelky používají takový styl vedení, který děti podporuje v jejich touze po poznání, podporuje spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte, podporuje prosociální a neformální vztahy mezi dětmi. Zaměřují se svým vedením na prevenci šikany a jiných, společensky nežádoucích, jevů. Jednotlivé oblasti obsahu předškolního vzdělávání jsou nazývány jako barevné korálky. Každá oblast – korálek, má svoji danou barvu. V třídním programu je pak velmi jasná orientace, ve které oblasti učitelky s dětmi pracují.

Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Tyto oblasti prostupují našimi vzdělávacími programy, jsou vzájemně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně celek – tvoří barevnou mozaiku. O průběhu vzdělávání dětí jsou rodiče neustále informováni. Témata, kterými děti na jednotlivých třídách žijí, se odráží na celkové výzdobě pavilonů a vypovídají o tvořivosti dětí a jejich učitelek.

Vzdělávací cíle a záměry

Hlavními principy RVP‒PV je akceptovat přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítat do obsahu, forem a metod vzdělávání.

 • Umožňovat rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.

 •  Zaměřovat se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání.

 • Definovat kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, podmínek, obsahu i výsledků, které má přinášet.

 • Zajišťovat srovnatelnou pedagogickou účinnost vzdělávacích programů vytvářených a poskytovaných jednotlivými mateřskými školami.

 •  Vytvářet prostor pro rozvoj různých programů a koncepcí, i pro individuální profilaci každé mateřské školy.

 • Umožňovat mateřským školám využívat různé formy i metody vzdělávání a přizpůsobovat vzdělávání konkrétní regionálním i místním podmínkám, možnostem a potřebám.

 • Poskytovat rámcová kritéria využitelná pro vnitřní i vnější evaluaci mateřské školy a poskytovaného vzdělávání.

 

Rámcové cíle RVP

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické a sociální a vést je takovým způsobem, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou zvládat, pokud možno, aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.

 •  Osvojení základů hodnot, na nichž je naše společnost založena.

 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Rámcové cíle RVP vyjadřují základní orientaci předškolního vzdělávání, stejně tak každodenní práci pedagoga.

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence jsou obecně formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Představují soubory činnostně zaměřených a prakticky využitelných výstupů, které se propojují a doplňují.

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové povařovány tyto kompetence:

 1. Kompetence k učení

 2. Kompetence k řešení problémů

 3. Kompetence komunikativní

 4. Kompetence sociální a personální

 5. Kompetence činnostní a občanské

 

1. Dítě a jeho tělo – biologická

Podporovat a rozvíjet uvědomování si svého těla a zároveň rozvíjet pohybové dovednosti, což vede k rozvoji psychické i fyzické zdatnosti. Osvojení si poznatků o svém těle, jejich smysluplné využívání a tím položení základů ke zdravému životnímu stylu.

 

2. Dítě a jeho psychika – psychologická

Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, emoční inteligence, jeho citů a vůle. Rozvíjet tvořivost a samostatné uvažování dítěte, jeho vzdělávací schopnosti, sebenahlížení, kreativitu a sebevyjádření. Stimulovat osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností dětí a povzbuzovat je k dalšímu rozvoji, poznání a učení.

 

3. Dítě a ten druhý – interpersonální

Podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikací a zajišťovat podobu těchto vztahů.

 

4. Dítě a společnost – sociálně kulturní

Poskytnout dětem možnost k seznámení a setkání s kulturou a uměním, uvést děti do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti. Pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecně uznávané morální a etické hodnoty a podílet se na utváření společenských hodnot.

 

5. Dítě a svět – environmentální

Založit u dítěte povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí (počítaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu) a vytvořit základ pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

 • kompetence k učení (soustředěná pozornost, zkoumání, objevování, experimentování);

 • kompetence k řešení problémů (samostatné řešení problémů);

 • kompetence komunikativní (ovládání řeči, vyjadřování, sdělování prožitků, pocitů a nálad různými prostředky – řečí, výtvarnými a hudebními prostředky, dramatizací apod.);

 • kompetence sociální a personální (samostatné rozhodování o svých činnostech, vytvoření si vlastního názoru, uvědomění si svého jednání a jeho důsledků);

 • kompetence činnostní a občanské (uvědomění si smyslu pro povinnost ve hře, v práci i učení, vážit si práce druhých, dbát na osobní zdraví atd.).

Cesta k našim cílům – formy a metody vzdělávací práce

 • Vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí.

 • Každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje.

 • Veškeré aktivity se snažíme zakládat na přímých zážitcích dětí.

 • Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat.

 • Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a snažíme se dbát na jejich vyváženost.

 • Podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové a získávat zkušenosti. ·Respektujeme individualitu každého dítěte.

 • Vycházíme ze znalosti aktuálního rozvoje stavu dítěte.

 • Snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou vhodné k nápodobě a přejímání.

 • Didaktický styl vzdělávání dítěte zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte.

 • Usilujeme o vytváření takového prostředí, v němž jsou dítěti stále účinnějším způsobem nabízeny příležitosti k poznání, přemýšlení, chápání a porozumění sebe sama a okolního světa.

 • Uplatňujeme integrovaný přístup ve vzdělání.

 • Začleňujeme děti dvou až tříleté.

Děti s odkladem školní docházky mají vytvořený individuální vzdělávací plán se zaměřením na posílení jejich slabších stránek.

Charakteristika programu

7. Vzdělávací obsah

Jaro, léto, podzim, zima,

v naší školce je to prima,

a co všechno umíme,

celý rok si kreslíme.

obrazek.jpg

Vzdělávací nabídka naší školy je uspořádána do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, z koncepce školy, významných společenských událostí, zvyků a lidových tradic. Integrované bloky jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a jsou dále členěny na témata, ve kterých se prolínají všechny oblasti vzdělání. Konkrétní realizace projektu je zpracována v třídním vzdělávacím programu, který je vytvořen tak, aby jej učitelky mohly přizpůsobovat a obohacovat o další vlastní nápady a doplňkové činnosti. Integrované bloky jsou zpracovány v souladu s poţadavky RVP a s ohledem na konkrétní podmínky naší mateřské školy.

Integrované bloky zahrnují všechny vzdělávací oblasti RVP: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět.

 

7.1.Integrovaný blok „Podzim“

 

Charakteristika integrovaného bloku:

Hlavním tématem tohoto bloku je adaptace dětí na prostředí mateřské školy. Děti se budou postupně seznamovat se vším, co je obklopuje při prvotním vstupu do nového, pro ně neznámého, prostředí. V tomto období se snažíme navodit radostnou atmosféru ve třídě, pomáháme dětem utvářet pěkné vzájemné vztahy, posilujeme prosociální chování ve skupině. Společně podnikáme výlety do přírody za účelem pozorováním všech znaků podzimu – opadávání listnatých stromů, různorodé barvy v přírodě, tvary listů, sklizeň všeho, co příroda přinesla. Budeme objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka, rozvíjet pracovní zručnost různým přírodním materiálem.

„Dobrý den školko“

Cíle:

 • Rozvíjet pozitivní city dítěte k sobě i k okolí,

 • uvědomovat si vlastní identitu,

 • získat sebevědomí, sebedůvěru a relativní citovou samostatnost,

 • laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do mateřské školy,

 •  rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních, přizpůsobit se, spolupracovat.

Podtémata:

Vítáme nové kamarády

 • Sociální orientace ‒ první vzájemné poznání, nové hračky, využití výstupů s loutkou, maňáskem, hračkou v dramatickém umění – zaujmout děti. ·

 • Sociální orientace – interiér, další zaměstnanci, jejich oslovování, školní zahrada, vycházky do okolí, základní orientace. Vytvoření základních pravidel pro společnou práci. · Sociální orientace – komunikace – kamarádské vztahy ‒ četba pohádek o dětech (Budulínek, Smolíček, Mach a Šebestová, atd.).

  • Pavučina přátelství – komu pošleš pavučinku, s kým kamarádíš? Na základě této jednoduché hry, kdy děti sedí v kruhu a vzájemně si posílají klubíčko vlny, bezpečně poznáme, jaké vztahy ve třídě jsou, kdo je více J, či méně L oblíben.

Specifické vzdělávací cíle

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu;

 • uvědomění si vlastního těla;

 • rozvoj komunikativních dovedností;

 • získání relativní citové samostatnosti;

 •  seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému;

 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v MŠ;

 •  poznávání pravidel společenského soužití;

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí;

 •  seznamovat se s prostředím, ve kterém dítě žije;

 • osvojovat si postupně elementární poznatky o životě.

 Očekávané kompetence

 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky;

 • navazovat kontakty s dospělým, překonat stud;

 • odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich podpory;

 • znát své jméno i jména svých kamarádů;

 •  adaptovat se na nové prostředí a umět se v něm orientovat.

Prevence sociálně patologických jevů

 • navazování a rozvoj vztahů k druhému;

 • uvědomění si práv svých i druhých;

 • respektování odlišnosti druhých;

 • dodržováni domluvených pravidel;

 • dodržováni hygienických návyků;

 • navazování přátelství;

 •  vytváření prosociálních postojů k druhému – sociální citlivost, tolerance, respekt, pomoc, zdvořilost, ochrana, přizpůsobivost, společné řešení problémů.

 

„Malíř podzim“

Rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem, posilovat prosociální chování v herní dětské skupině. Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími barvami a plody.

Podtémata:

Vyletěl si pyšný drak

 • Co viděl vznášející se drak na poli, na zahradě, …

 •  Výroba draků z papíru, z barevných listů, …

 • Poznávat život některých ptáků, pozorovat houfování před odletem do teplých krajin.

Kouzelník podzim

 • Ovoce a zelenina, kde se pěstuje, kde ji koupíme, jak voní, jak chutná, jak je zdravá.

 • Poznávání hub a ostatních plodů lesa – kaštany, žaludy, jeřabiny, šípky atd., hry s přírodním materiálem.

 • Listnaté stromy, keře, rozlišování tvaru listu, sběr listí v přírodě.

 •  Časové vztahy ve spojení s činnostmi, které děti vykonávají. Umět je správně pojmenovávat.

Specifické vzdělávací cíle

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností;

 • rozvoj pohybových dovedností;

 • rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě;

 •  posilování radosti z objevování;

 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině;

 • rozvoj sociální citlivosti, tolerance, přizpůsobivosti;

 • vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách;

 • seznamování se se světem lidí;

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám;

 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou. 

Očekávané kompetence

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví;

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů;

 • objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka;

 •  pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno;

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, vyjednávat s dětmi, dospělými;

 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka;

 • zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě, stejně tak jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují.

 

Prevence sociálně patologických jevů

 • zapojení se do rozhovoru a setrvat v něm

 •  vyjadřování myšlenek, nápadů, pocitů a úsudků

 • uplatňování individuálních potřeb s ohledem na druhého

 • rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolí

 •  vytváření vztahu k prostředí, ve kterém žiji změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit uvědomovat si „co je dobře a co špatně“, odmítat společensky nežádoucí chování

 • rozvoj smyslového vnímání, od konkrétního k myšlení abstraktnímu

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému – v dětské herní skupině

 • získávat schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci

 

 

„Bude zima, bude mráz“

Upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem, rozvíjet schopnost vážit si života ve všech formách. Chránit bezpečí své i druhých.

Podtémata:

Malované počasí

 • Vyprávění o počasí, jeho vliv na přírodu, určovat přírodní jevy.

To je zlaté posvícení

 • Staré zvyky a tradice, umět se radovat ze společně vykonané práce.

Hostina v lese

 • Lesní zvěř a její příprava na zimu, kdo se stará o zvířátka v lese.

 • Péče o volně žijící zvířátka – krmení zvěře, krmítka.

Specifické vzdělávací cíle

 • osvojení poznatků o pohybových činnostech;

 • zdokonalování v oblasti hrubé a jemné motoriky;

 • rozvoj smyslového vnímání;

 • rozvoj schopnosti sebeovládání;

 • rozvoj řečových schopností;

 • rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem;

 •  přizpůsobovat se společenskému prostředí a zvládat jeho změny;

 •  vytvoření základních aktivních postojů ke světu;

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit;

 • vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije.

Očekávané kompetence

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí;

 • ovládat koordinaci ruky a oka, rozvíjet pracovní zručnost s přírodními materiály;

 •  záměrně se soustředit na činnost, vyvinout volní úsilí;

 • spolupracovat s ostatními, chovat se s ohledem na druhé;

 •  vnímat rozmanitost světa přírody.

Prevence sociálně patologických jevů

 • rozvoj komunikativních dovedností;

 • rozvoj paměti, pozornosti, představivosti;

 • osvojování poznatků o přírodě;

 • vliv lidské činnosti na prostředí;

 • posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost; zájem, radost z objevování;

 • rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k okolí; povědomí o významu ţivotního prostředí.

 

7.2.Integrovaný blok „Zima“

 

Příroda vyměnila pestrobarevný kabát za bílou pokrývku, nastává adventní čas a dětmi tolik očekávané vánoční svátky spojené s rozsvíceným stromečkem, spoustou dárků a rodinné pohody. V tomto období se snažíme děti zapojit do společných slavností, probouzet jejich zájem o základní kulturně společenské postoje. Poznáváme kouzlo pohádek, seznamujeme děti s tradicemi vánočních svátků. Pomáháme jim uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je. Rozvíjíme kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební, dramatické, slovesné a literární. Učíme děti vnímat krásu přírody v zimě – stavíme sněhuláky, bobujeme, hledáme lesní zvířátka podle stop, krmíme ptáky, seznamujeme se s různými zimními sporty ‒ to vše nám nabízí zimní příroda. Vytváříme zdravé životní návyky a postoje, ověřujeme si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech, přispíváme k vytváření návyků zdravého životního stylu. V dětech podporujeme pocit radostného očekávání vstupu do 1. třídy základní školy a zájem o učení.

 

„Pohádkové Vánoce“

Vytvářet s dětmi příjemnou vánoční atmosféru, rozvíjet schopnost a dovednost vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky. Seznamovat se se starými lidovými zvyky a tradicemi. Upevňovat citové vztahy k rodině a k ostatním dětem.

Podtémata:

Adventní čas nastává

 • Lidové tradice a zvyky – advent, Barborka, Mikuláš, čert a andílek, vánoční přání, příjemné vánoční prostředí s vyprávěním, zpěv koled, přednes vánočních básní, zdobení tříd, příchod zimy.

Specifické vzdělávací cíle

 • rozvoj výtvarných, hudebních a dramatických dovedností;

 • osvojení si věku přiměřených praktických činností;

 • zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky; · rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání;

 •  rozvoj paměti a pozornosti;

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních;

 • rozvoj sociální citlivosti, tolerance;

 • rozvoj společenského i estetického vkusu;

 • seznamování se světem kultury a umění;

 • vytváření povědomí o širším kulturním prostředí.

Očekávané kompetence

 • seznámit se s tradicemi tohoto období;

 • prožívat radost z možnosti někoho obdarovat, splnit přání druhých;

 • naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit;

 • předvést naučené básně a písně, umět veřejně vystupovat beze studu;

 • uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás.

 Prevence sociálně patologických jevů

 • rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky;

 •  vyjadřovat představivost v tvořivých činnostech;

 • zaujímat vlastní názory a postoje;

 •  naslouchání a porozumění;

 •  rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolí;

 • těšit se z příjemných zážitků;

 • odmítání společensky nežádoucího chování;

 •  rozvoj estetického vnímání.

 

„Co nám zima nadělí“

Rozvíjet schopnost přizpůsobit se, spolupracovat a spolupodílet se na dění ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství. Vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané v tomto společenství. Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost, pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu.

Podtémata:

Zima, zima, zimička

 • Hlavní znaky zimního období a jeho vztah k určitému počasí.

 • Seznamování s vlastnostmi sněhu, stavby ze sněhu.

 • Klouzání, bobování, sáňkování – dodržováni bezpečnosti při zimních sportech.

Specifické vzdělávací cíle

 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti;

 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví;

 • vytváření základů pro práci s informacemi;

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní;

 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci;

 •  rozvoj kooperativních dovedností;

 • rozvoj základních kulturních společenských postojů, návyků a dovedností dítěte;

 •  vytváření elementárního povědomí o širším technickém prostředí.

 

Očekávané kompetence

 • zvládat se pohybovat ve skupině dětí, na sněhu, na ledu, zvládat překážky;

 • ovládat dechové svalstvo;

 •  rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí;

 •  domluvit se slovy i gesty, improvizovat;

 • poznat některá písmena a číslice, napsané své jméno;

 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí;

 • uvědomovat si své limity, přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch

Prevence sociálně patologických jevů

 • osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí;

 • vytváření zdravých životních návyků;

 • vnímání rozmanitosti a řádu světa;

 • uplatňování individuálních potřeb s ohledem na druhého;

 • bránit se projevům násilí ostatních.

 

„Mé zázračné já“

Vytvářet zdravé životní návyky a postoje, osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech. Přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu.

Podtémata:

Knížka pro nemocnou Alenku

 • Pojmenovat vnější části lidského těla, jejich funkci, pět smyslů.

 • Význam zdravé výživy a hygieny.

 • Poznávat a porovnávat vlastnosti hrdinů z četby.

Masopustní veselí

 • Lidové tradice a zvyky, maškarní karneval.

 

Specifické vzdělávací cíle

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví;

 • rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě;

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení;

 • vytváření prosociálních postojů;

 •  rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty uznávané v tomto společenství;

 •  vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi a společností;

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.

Očekávané kompetence

 • znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem;

 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji;

 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy;

 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu;

 •  rozvoj představivosti a fantazie;

 •  chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože každý je jiný;

 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí;

 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním a technickém prostředí

 Prevence sociálně patologických jevů

 • uvědomění si vlastního těla;

 •  rozlišovat co škodí a co prospívá zdraví;

 • mít povědomí o způsobech ochrany osobního bezpečí, vytváření zdravých životních návyků;

 • vyjadřování myšlenek, nápadů, pocitů, zaujímat vlastní názory a postoje;

 •  vytvářet základy pro práci s informacemi;

 • posilování přirozených poznávacích citů ‒ zvídavosti, zájmu, radosti z objevování;

 • rozvoj společenských postojů, návyků, dovedností;

 •  vnímání uměleckých a kulturních podnětů a schopnost se jejich prostřednictvím vyjádřit;

 • vyjadřování představivosti v tvořivých činnostech;

 •  těšit se z příjemných zážitků – lidové tradice.

 

 

7.3.Integrovaný blok „Jaro“

 

Jarní slunce budí přírodu ze zimního spánku, začínají se zelenat pole i louky. Do přírody se vracejí barvy a zvuky, vše se probouzí k novému životu. V tomto období se snažíme v dětech upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou, seznamovat se světem rostlin a zvířat. Pomáháme dětem objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody. Cílem daného bloku je rozvíjet všechny smysly, posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte, rozvíjet jeho mluvený projev. Seznamujeme děti s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty. Poznáváme zvyky a tradice, strukturu rodiny, vztahy v rodině. Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí přinese celkový environmentální rozvoj dítěte.

 

„Jaro ťuká na vrátka “

Umět objevovat v přírodě malé zázraky. Umět se radovat z probouzející se přírody, čerpat z ní sílu a energii. Uvědomovat si, že mnohé věci v přírodě začínají. Výchova kladného vztahu k přírodě a ekologické cítění. Seznamovat děti s lidovými tradicemi a starými zvyky – velikonoční svátky.

 

Podtémata:

Volám tě sluníčko

 • Koloběh vody v přírodě, význam vláhy pro přírodu.

 •  Návrat ptactva z teplých krajin, hnízdění.

 

Jaro přišlo k nám

 • Seznámení s jarními květinami.

 •  Přiblížení lidových tradic jara.

 • Přiblížit staré lidové tradice Velikonoc.

 

Specifické vzdělávací cíle

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností;

 •  posilování zvídavosti, zájmu a radosti z objevování;

 •  rozvíjet kooperativní dovednosti;

 •  vytváření prosociálních vztahů, rozvoj tolerance, respektu a přizpůsobivosti;

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách – výchova kladného vztahu k přírodě, ekologické cítění;

 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.

Očekávané kompetence

 • zvládat jednoduché pracovní úkony;

 • formulovat otázky, odpovídat;

 • poznávat shodu, podobu, rozdíl;

 •  vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení;

 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně;

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem;

 •  porozumět běžným projevům emocí a nálad;

 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná;

 • chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi, v případě potřeby umět pořádat o pomoc, umět říci „ne“.

 Prevence sociálně patologických jevů

 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty uznávané v tomto společenství;

 •  upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou;

 • rozvoj respektu a přizpůsobivosti ve vztahu k druhému;

 • rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity;

 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte;

 • rozvoj schopností a dovedností vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky, posilování vztahu mezi dětmi.

 

 

„Hrátky se zvířátky “

Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech formách, upevňovat citové vztahy ke svému okolí a k živým bytostem.

Podtémata:

Hrátky se zvířátky

 • Život ve vodě a u vody.

 • Domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata, jejich význam pro člověka.

 • Seznámení s exotickými zvířaty, výlet do ZOO.

Čarodějnická škola

 • Slet čarodějnic a ježidědků na školní zahradě.

Specifické vzdělávací cíle

 •  rozvoj a užívání všech smyslů;

 • rozvoj fyzických, lokomočních a manipulačních schopností;

 •  upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti;

 • rozvoj tvořivosti;

 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a cit plně prožívat;

 • vytvářet povědomí o mezilidských vztazích;

 • rozvoj schopnosti empatie;

 •  rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách;

 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností, s planetou Zemí;

 • seznamovat se s lidovými tradicemi a starými zvyky.

Očekávané kompetence

 • umět se orientovat v jarních zvycích a tradicích;

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla;

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči;

 • schopnost popsat situaci;

 • nalézat nová řešení či řešení alternativní;

 • zorganizovat hru;

 •  uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky;

 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití doma, v MŠ, na veřejnosti, pochopit, že každý má svou roli, podle které je třeba se chovat;

 •  respektovat různé formy života.

Prevence sociálně patologických jevů

 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým tvorům;

 • učit se chránit bezpečí své i druhých;

 •  uvědomovat si „ co je dobře a co špatně“, odmítání nežádoucího chování;

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách.

 

 

„Když všechno kvete“

 Rozvíjet sounáležitost s rodinou, pěstovat lásku k matce, umět udělat radost. Rozvíjet respekt a přizpůsobovat se ve vztahu k druhému, upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou.

Podtémata:

U nás doma

 • Sociální orientace – rodinné vztahy: rodiče, sourozenci, prarodiče, kam chodí máma a táta do práce, co dělají, kdyţ my jsme v mateřské škole. Ve volných rozhovorech zjišťujeme úroveň výslovnosti.

 • Přání mamince – pěstovat lásku k matce, umět udělat radost.

Na zahrádce pod jabloní

 • Poznat jarní druhy zeleniny, květiny, rozlišovat kvetoucí stromy a keře.

 • Vytváření vztahu k menším živočichům, chránit je, ničím je neohrožovat.

 

Specifické vzdělávací cíle

 • rozvoj pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí;

 •  rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému;

 •  rozvoj poznatků, schopností a dovedností umocňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit;

 •  rozvoj schopnosti sebeovládání;

 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem;

 •  seznamování se světem kultury a umění;

 •  osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy.

Očekávané kompetence

 • zachovávat správné držení těla;

 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité;

 •  chápat základní číselné a matematické pojmy;

 • uvědomovat si svou samostatnost, umět rozhodovat o svých činnostech;

 •  ve známých a opakujících situacích ovládat svoje city a přizpůsobit jim své chování;

 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého;

 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně;

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí.

Prevence sociálně patologických jevů

 • přemýšlet a vyjádřit se;

 • zaujímat vlastní postoje a názory;

 • vytvářet citové vztahy v rodině;

 • rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností;

 • rozvoj vyjádření pocitů a dojmů;

 • osvojování praktických dovedností;

 • vytvářet základy pro práci s informacemi;

 • osvojovat si povědomí o sounáležitosti se světem;

 • pochopení vlivu lidské činnosti na prostředí.

 

7.4.Integrovaný blok „Léto“

 

Léto – doba prázdnin, lenošení, ale i aktivního odpočinku. Děti odjíždějí do táborů, s rodiči na dovolenou. Je čas výletů, poznávání, sportování a plavání. V tomto období 37 pomáháme dětem vytvářet si základní představu o dopravních prostředcích a bezpečném pohybu v silničním provozu. Seznamujeme děti s technickým pokrokem, rozvíjíme pocit sounáležitosti s přírodou. Pomáháme dětem vytvářet základní kulturní a společenské návyky, rozvíjet všechny smysly, samostatně se výtvarně vyjadřovat.

 

„Svět kolem nás“

Posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte, vytvářet kladný vztah k místu, kde žijí, ke krajině, která nás obklopuje, osvojovat si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem, s planetou Zemí. Vytvářet základy pro práci s informacemi.

Podtémata:

Toulky naším městem, naší planetou

 • Vytváření kladného vztahu k městu, k rodné zemi a k naší planetě.

 • Dopravní výchova – čím cestujeme (Dopravní akce).

Letní čarování

 • Charakteristické znaky léta, přírodní jevy.

 • zahradní slavnost, loučení se školkou ‒ poslední zvonění, nocování v mateřské škole.

Specifické vzdělávací cíle

 • prohlubování si věku přiměřených praktických dovedností;

 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte;

 • vytvářet kladný vztah k místu, kde žijí, ke krajině, která nás obklopuje;

 •  prohlubování komunikativních dovedností, zdokonalování mluveného projevu;

 • rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným;

 • prohlubování prosociálních postojů;

 •  vytvoření základních pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umocňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat.

Očekávané kompetence

 • zvládnout základní pohybové dovednosti, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony;

 • zvládat jemnou motoriku;

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc;

 •  vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky;

 •  chápat prostorové pojmy, základní časové pojmy, orientovat se v prostoru i rovině;

 •  těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás, setkávání se s uměním; · zachytit a vyjádřit své prožitky.

Prevence sociálně patologických jevů

 • vyjadřování myšlenek, nápadů, pocitů a úsudků zaujímat vlastní názory a postoje

 • osvojování poznatků o světě a životě;

 • rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách;

 • získávat schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci;

 •  vyjadřování myšlenek, nápadů, pocitů a úsudků, odpovídat za své jednání, umět vyjádřit souhlas a nesouhlas;

 •  dodržováni pravidel; ¨

 •  upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem;

 • učit se chránit bezpečí své i druhých;

 •  význam životního prostředí;

 •  pochopení vlivu lidské činnosti na prostředí;

 • uvědomovat si svou samostatnost;

 • získávání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci;

 •  rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě ‒ sebevědomí, sebedůvěra;

 •  rozvoj vztahu k druhému, vytváření postojů ‒ přizpůsobivost, tolerance.

Vzdělávací obsah

8. Doplňující programy, projekty a další aktivity

 

Jsou zařazeny do vzdělávací nabídky naší mateřské školy a jsou přílohou školního vzdělávacího programu. Nenarušují vzdělávací nabídku, ale účelně a smysluplně ji doplňují.

 • Hudebně pohybový kroužek podporující činnost pro nadané děti 

 • Výtvarný kroužek podporující činnost pro nadané děti

 • Dramatický kroužek

 • Pohybové aktivity a tělesná průprava v Beach Areně

 • Pohybová průprava a míčové hry na tenisových kurtech

Doplňující programy

9. Evaluační systém

Cílem evaluace je ověřit a zlepšit kvalitu práce mateřské školy a přinést informace, na jejichž základě lze učinit kroky ke zlepšení pedagogické práce mateřské školy. Pedagogické pracovnice hodnotí především svou práci, zvolené metody, formy, prostředky s ohledem na reakci dětí ‒ zda děti zvolenými činnostmi zaujal a zda pro ně byla zvolená činnost přínosem. Následně evaluuje celý vzdělávací proces své třídy – porovnává TVP a ŠVP vzhledem ke stanoveným cílům daným ŠVP.

Dále provádí individuální hodnocení dětí vzhledem k věku dítěte a k jeho individuálním schopnostem – hodnotí pokroky, odhalují talent, to, v čem je dítě úspěšné, zjišťují, co dítěti činí problémy, v čem jsou nedostatky. Z uvedeného vyvodí důsledky pro svou práci s konkrétním dítětem. Individuální hodnocení dítěte musí vždy vycházet ze znalostí vývojového stupně dítěte a vzhledem k tomuto stupni má být hodnocen pokrok dítěte. Jedná se o důvěrné hodnocení, které slouží pedagogům k optimalizaci rozvoje dítěte a jako podklad pro informace rodičům.

Ředitelka hodnotí svoji pedagogickou i řídící práci, hodnotí indiciální pokroky jednotlivých dětí, kontroluje a hodnotí práci pedagogů (zejména při hospitacích) a provozních zaměstnanců a evaluuje vzdělávací proces celé mateřské školy ve spolupráci s ostatními zaměstnanci.

 

9.1.Evaluace ŠVP

Provádějí všichni zaměstnanci dvakrát za rok – v leden a v červnu na pedagogické radě. Co lze zlepšit, řešit postupně podle závažnosti v dalším pololetí. Zodpovídá ředitelka, spolupracují všichni zaměstnanci.

9.2.Evaluace ředitelky, pedagogických pracovníků

 • zda plánované dílčí cíle směřovaly k naplňování kompetencí naplánovaných pro daný integrovaný blok;

 •  zda metody, formy a postupy pomohly dětem k naplňování dílčích vzdělávacích cílů;

 • vhodnost a efektivnost vzdělávacích metod, forem a postupů práce;

 •  vhodnost, dostatečnost nabídky činností;

 •  co bylo pro dítě přínosem k jeho dalšímu rozvoji, získané dovednosti, vědomosti;

 • zájem dětí;

 •  využití prožitkového a situačního učení;

 • respektování individuálních a věkových zvláštností dané skupiny dětí;

 • organizace činností.

9.3.Evaluace dětí

 • co se dětem líbilo a nelíbilo;

 •  co se dětem povedlo a nepovedlo;

 • co se nového dozvěděly, naučily, vyzkoušely;

 • co by chtěly dělat příště – příprava dalších témat ve spolupráci s dětmi

9.4.Pedagogická diagnostika

 • vyhodnocení třídy jako celku v září, v lednu ‒ určit si cíle v konkrétních oblastech, celkové hodnocení v červnu;

 • provádět na začátku školního roku po adaptaci na nové prostředí; v lednu a v květnu hodnotit individuální pokroky dítěte;

zakládat dítěti portfolio ‒ vybrané práce z výtvarných prací a pracovních listů s datem vyhotovení; · pro děti s odkladem školní docházky je vypracován individuální vzdělávací plán na základě spolupráce mezi pedagogy MŠ, pracovníky PPP a zástupcem dítěte; · zodpovídají učitelky.

Evaluační systém
bottom of page