top of page
Děti vybírají dýně

Obsah

I.      Všeobecná ustanovení ►►

1.1.       Právní předpisy

1.2.       Základní údaje

1.3.       Předmět činnosti

II.      Provoz a vnitřní režim MŠ ►►

           2.1.       Organizace

             2.2.        Potřeby a oblečení

             2.3.        Přijímání dětí do MŠ

             2.4.        Povinné předškolní vzdělávání

             2.5.        Přístup ke vzdělávání a školských službách cizincům

             2.6.        Ukončení docházky do MŠ

             2.7.        Úplata za docházku a předškolní vzdělávání

                            2.7.1. Sankce, přirážky a slevy na úplatě za docházku 

                                        a předškolní vzdělávání

                            2.7.2  Rezervační jistina

             2.8.        Stravování

             2.9.        Odklad povinné školní docházky

             2.10.      Přerušení nebo omezení provozu MŠ

III.      Bezpečnost dětí v MŠ, první pomoc, ošetření a dodržování hygieny ►►

IV.      Podmínky pro zacházení s majetkem MŠ ►►

V.        Prevence sociálně patologických jevů ►►

VI.      Práva a povinnosti ►►

             6.1.       Práva a povinnosti rodičů

             6.2.       Práva a povinnosti dětí

             6.3.       Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a zaměstnanci MŠ

VII.     Platnost a účinnost ►►

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Zpracovala: Mgr. Karolína Pivoňková, Dis.

Obsah

ŠKOLNÍ ŘÁD

I. Všeobecná ustanovení

 

1.1 Právní předpisy

Školní řád upravuje činnost a pravidla provozu školy, práva, povinnosti a vzájemné vztahy všech zúčastněných v podmínkách mateřské školy. Je zpracován především v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a prováděcí vyhláškou č. 43/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Dotýká se i ostatních právních norem, např. Úmluvy o právech dítěte, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, vyhlášky č. 107/2005 Sb., O školním stravováni, zákona č.258/2000 Sb., ve znění 264/2006, o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 61/2006 Sb., O svobodném přístupu k informacím, vyhl. č. 27/2016Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zákona č. 101/2000 Sb., ve znění 585/2006 Sb., O státní sociální podpoře, předpisů BOZP, atd.

 

1.2 Základní údaje

Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s.

Statutárním zástupcem školy je zřizovatel MUDr. Vít Mařík. Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím MHMP, odboru školství, mládeže a sportu, ze dne 18.8.2021, č.j. MHMP 1260192/2021 s platností od 1.9.2021.

 

IZO MŠ : 181 123 207

IZO jídelny/výdejny : 181 123 215

RED IZO : 691015325

 

mobil: +420 778 461 891

e-mail: info@drackovaskolka.cz

číslo účtu: 123-2059650277/0100

zřizovatel: Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s., v zastoupení předsedy spolku MUDr. Vítem Maříkem

Ředitelka školy: Mgr. Karolína Vacková Pivoňková, DiS.

Provozní pracovník: Michal Vacek,DiS.

 

Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s. je výchovně vzdělávacím zařízením zpravidla pro děti 3 - 6leté, výjimečně od 2 let věku, s celodenní péčí. Celková kapacita školy je 20 dětí. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí, bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností.

1.3 Předmět činnosti, cíle předškolního vzdělávání

Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku, navazuje na výchovu v rodině. Zabezpečuje vzdělávání v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti předškolního vzdělávání. Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů v činnosti s rodinou. Cílem změn vyplývajících z novely školského zákona je zajistit takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ke vztahu k věku, respektují míru nadání i dopady zdravotního vztahu do jejich přípravy na školu. Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte. Dle potřeb dítěte poskytuje podpůrná opatření dle stanovených pravidel. Obsah vzdělávání je uveden ve školním vzdělávacím programu. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

Všeobecná ustanovení

II. Provoz a vnitřní režim školy

Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s.

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY- dodatek č 1 ,,Kroky MŠ v případě projevů infekčního onemocnění u dětí“
Č.j. ŠŘ 1/2021-1 S10

 

Vypracovala: Mgr. Karolína Vacková Pivoňková, DiS., ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne 27.8.2021

Dodatek k vnitřnímu řádu nabývá účinnosti dne 27.8.2021

Postup MŠ odpovídá materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

• Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce.

 

• Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší sourozenec), je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.

 

• Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítěti je neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.

 

• V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je mateřská škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZČR.

 

• Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.

 

• Dítěti, zákonnému zástupci či zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn přístup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte, zákonného zástupce či zaměstnance školy přetrvávají příznaky jako je rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb). Škola lékaře ani orgán státního zdravotního dozoru nekontaktuje.

 

• Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto dodatku školního řádu, pak ustanovení školního řádu, která jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

 

 

Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s.

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY- dodatek č 2 ,,Kroky MŠ v případě přechodu na distanční výuku“

Č.j. Č.j. ŠŘ 1/2021-2 S10

 

Vypracovala: Mgr. Karolína Vacková Pivoňková, DiS., ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne 27.8.2021

Dodatek k vnitřnímu řádu nabývá účinnosti dne 27.8.2021

 

Obecná ustanovení

• Dodatek se vztahuje k povinnosti distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Tento dodatek ke Školnímu řádu platí pro mateřskou školu, jejichž činnost vykonává Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s. 

Povinnost školy zajistit vzdělávání distančním způsobem

 

• Z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény – škola zahájí vzdělávání distančním způsobem.

 

Povinné vzdělávání distančním způsobem je pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V případě, že není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí z nejméně jedné třídy - škola vzdělává dotčené děti distančním způsobem. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 

Škola nemá povinnost distančně vzdělávat v případě:

• pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu,

• pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,

• je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se v jiných třídách té samé školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje

• jsou děti nepřítomny z jiného důvodu (např. nemoc).

 

Způsob komunikace pro distanční výuku

• online portály Youtube, Google disc a skrze e-mail

• ve výjimečných případech osobní formou. K předání vzdělávacích materiálů a úkolů dochází po telefonické domluvě.

 

Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání

Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě z distančního vzdělávání do 3 kalendářních dnů od začátku absence.

 

Formy distančního vzdělávání

• distanční výuka bude přizpůsobena aktuální situaci, možnostem rodičů i mateřské školy

• pedagogové připraví nabídku aktivit podle třídního vzdělávacího plánu s ohledem na měsíční a týdenní témata a individualizují je podle úrovně znalostí, dovedností a možností dítěte

• důležité je umožnit rodině, aby podporovala rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky, činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova

• těžiště vzdělávání bude spočívat především v inspirativních tipech na společenské aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí v těchto oblastech: jemné motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky zrakového vnímání a paměti, sluchového vnímání a paměti, vnímání času, předmatematických představ a v rozvoji řeči.

• škola však nemůže zajistit distanční výukou plně rozvoj všech výchovně-vzdělávacích oblastí, jako je např. oblast sociálních dovedností

 

Nebude stanoven hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky, škola bude materiály vyvěšovat či předávat zákonným zástupcům jednou týdně (v pondělí) a to takovou formou, jakou si zákonní zástupci zvolí dle svých možností. Zákonní zástupci mají celý týden na realizaci činností a aktivit, do doby zaslání dalších podkladů.

• vypracované úkoly přinesou zákonní zástupci do MŠ po skončení distanční výuky nejdéle však jednou za měsíc, pokud distanční výuka trvá déle

• hodnocení je přizpůsobeno distanční výuce, učitelky poskytují dítěti zpětnou vazbu zasláním obrázku, samolepky, slovním komentářem, který dítěti tlumočí rodič/zákonný zástupce.

2.1 Organizace

Školní rok začíná 1. září 2021 a končí 30. srpna 2022.

Provoz v mateřské škole je podle potřeby rodičů zajištěn i v měsících červenec a srpen tzv. letním provozem.

Provoz školy je od 7.30 hod-17.00 hod.

Uspořádání dne se přizpůsobuje počasí, přání dětí a úvaze učitelky.

 

Dle zájmu a domluvy mohou děti navštěvovat:

 

  • lekce angličtiny

  • kurz plavání

  • kurz gymnastiky

  • lekce beachvolejbalu

  • lekce hudební výchovy

  • lekce tancování a jógy

  • kurz dentální hygieny

  • kurz jízdy na koních

  • kurz canisterapie

 

Dle počasí chodíme do přírody v okolí – poznávat okolí mateřské školy a našeho města. Na škole je zaveden pitný režim (děti mají po celý den k dispozici čaj, vodu nebo ovocnou šťávu.)

Děti přítomné, kterémukoliv vydávání jídla se musí stravovat v MŠ.

 

V případě, že budete chtít vyzvednout dítě po obědě, nahlaste učitelkám ráno a dítě vyzvedněte nejpozději ve 13.00 hod.

Při předávání a vyzvedávání vašeho dítěte vždy informujte učitelku!

Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce ve třídě. Rodiče mohou děti přivádět nejlépe do 9.00 hod. Pozdější příchod domluví s učitelkou po předchozí domluvě tak, aby nebyl narušen výchovně vzdělávací proces třídy. Odpoledne si děti můžete vyzvednout od 15.00 hod. dále pak dle potřeby rodičů.

 

Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob, než zákonných zástupců musí být výslovně uveden jak v evidenčním listě, tak na základě písemného zmocnění rodičů. Zmocnění musí být písemné a je uloženo v třídní dokumentaci, jako tiskopis Pověření pro předávání dítěte.

 

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat stanovenou organizaci provozu, včetně dodržování provozní doby školy. V případě vyzvednutí dítěte po skončení provozu podepisuje o tomto zákonný zástupce tiskopis, který se eviduje pro případ častějšího opakování a jako doklad pro učitelku o práci přesčas.

 

V případě nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem do stanovené doby, pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonného zástupce i další zmocněné osoby, informuje ředitelku školy a po 60 minutách bez odezvy se obrací na Policii ČR. Provoz může být omezen, mimo hlavní prázdniny, i v jiném období- např. v období vánočních svátků apod. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí o přerušení provozu.

 

Nepřítomnost dítěte musí zákonný zástupce, pokud je známa-předem, pokud není známa –neprodleně, včas nahlásit a omluvit dítě mailem nebo telefonicky. Rodič musí též předem nahlásit příchod a odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu. Pokud je nepřítomnost dítěte v MŠ delší, než tři týdny oznámí tuto skutečnost rodič v písemné formě. Děti, kterých se týká povinná školní docházka, jsou rodiči omlouvány písemně vždy.

 

Vyžadují-li to provozní důvody, nebo výrazněji klesne počet dětí ve třídách, mohou se třídy spojovat.

 

Informace o dění ve škole, připravovaných akcích jsou oznamovány na nástěnkách ve škole a skrze pravidelnou e-mailovou komunikaci (newsletter vždy o víkendu).

 

Cizím osobám je zakázáno pohybovat se v prostorách školy bez doprovodu pracovníků MŠ. Návštěvy jsou povinny přihlásit se u zaměstnanců školy. Při činnostech ve škole i mimo ni je dodržován předepsaný počet dětí na jednoho pedagoga. V době konání akce v areálu školy včetně zahrady, jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat zásady pro zajištění bezpečnosti. Rodiče dbají na bezpečnost svých dětí, tedy i jejich mladších sourozenců. Stejná zásada platí při vyzvedávání dětí rodiči na školní zahradě, v šatnách a na chodbách.

Pro výlety, školy v přírodě apod. jsou dána pravidla o bezpečnosti a informace BOZP a PO.

2.2 Potřeby a oblečení

Povinné:

do třídy přezůvky (v žádném případě ne pantofle, nebo jinou volnou obuv) na pobyt venku tenisky nebo jinou pevnou obuv!!!!

Doporučujeme:

Čisté, účelné a pohodlné oblečení do třídy

Přezůvky, ne pantofle

Oblečení na pobyt venku musí být sportovní a pohodlné (ne stejné do třídy i na pobyt venku)

Náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko…)

Pyžamo

 

V šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek.

 

Pro snazší orientaci dětí a učitelek je třeba veškeré věci podepsat nebo jiným způsobem označit!

2.3 Přijímání dětí do mateřské školy

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku, výjimečně od 2 let věku, na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná celý školní rok. Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo a termín pro vyzvednutí a podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy.

 

Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky.

Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně též registrujícího lékaře Rodiče při zápisu obdrží žádost a evidenční list dítěte. Tiskopisy vrátí v daném termínu řádně vyplněné k rukám ředitelky školy. Na evidenčním listě je zákonný zástupce povinen doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a zda je řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře. Nejdéle do 30 dnů po podání žádostí obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy, a to ve správním řízení.

 

Po přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou školy, s účinností nejdříve od prvního dne dalšího kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody.

 

V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle než 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy.


Dnem přijmutí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonnému zástupci zúčtována rezervační jistina 10.000,-. Rezervační jistina funguje jako pojistný prvek pro plnění závazků smlouvy zákonného zástupce s MŠ. Rezervační jistina je zpětně vyplácena rodiči po řádném ukončení školní docházky na bankovní účet.

2.4 Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením (nabývá účinnosti 1.1.2017).

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu, nebo

 

a) individuální vzdělávání

 

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 

• jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

• uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

• důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

 

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na poslední týden v listopadu a náhradní termíny na druhý týden v prosinci. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo prostřednictvím newsletteru MŠ.

 

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

b) přípravnou třídu ZŠ nebo ZŠ speciální (§ 47 a 48 a)

 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR (§ 38 a): v případě plnění povinného předškolního podle možnosti a) je zákonný zástupce povinen oznámit ředitelce spádové MŠ tuto skutečnost nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku a dále je poskytováno dle § 34b školského zákona.

 

V případě plnění povinného předškolního vzdělávání podle možnosti b) nebo c) je zákonný zástupce povinen oznámit ředitelce spádové MŠ tuto skutečnost nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku Uvolňování a omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním: zákonný zástupce je povinen doložit písemně důvod nepřítomnosti dítěte třídní učitelce. Pokud je k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte vyzván ředitelkou, je povinen toto doložit do 3 dnů ode dne výzvy (§33 odst.4)

2.5 Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:

 

• na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90dnů

• na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

2.6 Ukončení docházky do mateřské školy

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění a rozhodnutí zástupce dítěte či ukončení předškolního vzdělávání doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení.


Ukončení docházky do Dráčkovy jazykové mateřské školy Beachclub Strahov, z.s. může z vlastní vůle ukončit ředitelka, pokud zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (pozdní vyzvedávání dětí z MŠ, zamlčení zdravotního stavu dětí apod.) či zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.


Dnem podání oprávněného důvodu k ukončení předškolního vzdělávání nabíhá dvouměsíční výpovědní lhůta, po kterou jsou rodiče stále vázány školním řádem a závazky vůči Dráčkově jazykové školce. Po tuto výpovědní lhůtu je rodič povinen platit školné za dítě v plné výši. Pokud se tak nestane, rodiči propadá rezervační jistina.

 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

2.7 Úplata za docházku a předškolní vzdělávání

 

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Jistina v případě neplacení školného propadá zřizovateli jako smluvní pokuta.

Změnu režimu docházky, a tudíž i platby je možné oznámit minimálně 1 celý kalendářní měsíc dopředu, vždy však k 25.dni (tj. např. do 25 listopadu nahlásit změnu na prosinec) a to na email školky.


Příspěvek je garantován na celý školní rok. Změna výše příspěvku bude zájemci oznámena minimálně 30 dnů před započetím nového školního roku.


Rodič je povinen uhradit příspěvek do 20. dne v měsíci předcházejícímu měsíci, za který příspěvek náleží např. do 20. září na říjen apod. Platební povinnost je splněna včas, pokud je částka připsána na účet provozovatele nejpozději v den splatnosti bez ohledu na to, zda je tímto dnem pracovní den, víkend, či státní svátek.

2.7.1 Sankce, přirážky, udržovací poplatek a slevy na úplatě

 

Sankce

300,-

za každých započatých 15 minut po 17:00

pozdní vyzvednutí dítěte po zavírací době

splatné do konce kalendářního měsíce do rukou ředitelky MŠ nebo zástupce


Přirážky

+30%* dítě do 2 let věku

+20%* dítě mezi 2. a 3. rokem věku


Slevy

 

-20%* sourozenecká sleva (uplatňuje se na jednoho ze sourozenců)

100% = 13.245,- (s platností od 1.12.2021)


Udržovací poplatek


Institut udržovacího poplatku se uplatňuje v případech, že dítě plánovaně dlouhodobě (např. měsíc , dva měsíce z rodinných důvodů, či na základě lékařského vyjádření) nebude aktivně docházet do mateřské školky. Udržovací poplatek se realizuje na základě dohody mezi ředitelkou MŠ a zákonným zástupcem dítěte. Tento poplatek činí 50% školného. Po dobu, kdy bude hrazen udržovací poplatek a dítě fyzicky nedochází do MŠ, nebude místo dítěte nahrazeno jiným nově příchozím dítětem. Udržovací poplatek tedy slouží jako garance udržení docházky v Dráčkově jazykové mateřské školy Beachclub Strahov, z.s.

Slevy na úplatě


Slevu na školném může udělit zřizovatel MŠ na základě podané písemné žádosti. Sleva bude uplatňována ze závažných zdravotních indispozic dítěte, které budou doložené správou od ošetřujícího pediatra. Sleva na úplatě je podmíněna absencí trvající déle jak půlku měsíce. Sleva ze školného bude poskytována zpětně. Opakované uplatňovaní slev na školném není možné Také není možné vyžadovat slevu dopředu – pokud víte, že do budoucna docházku do MŠ nevyužijete, existuje v tomto případě institut udržovacího poplatku.

2.7.2 Rezervační jistina

 

A)


Jistina slouží jako rezervační poplatek k nástupu dítěte.
Pokud bude rodič / zákonný zástupce vyzván k zaplacení jistiny před nástupem dítěte do MŠ, slouží tato částka jako rezervační jistina, kterou si rodič / zákonný zástupce zajišťujete místo v naší MŠ k uvedenému datu nástupu. Platnost takové rezervace místa / míst je 30 dní před a 30 dní po výše uvedeném datu. Pokud dítě v této lhůtě nenastoupí docházku do mateřské školy a rodič písemně neinformuje mateřskou školu o zrušení nástupu, propadá tato rezervační jistina ve prospěch MŠ bez nároku na její vrácení. V případě řádného nástupu dítěte / dětí do mateřské školy je rezervační jistina použita jako obecná jistina (viz. bod B)


B)


Pokud bude rodič / zákonný zástupce vyzván k zaplacení jistiny s nástupem dítěte do MŠ, slouží tato jistina po celou dobu docházky dítěte / dětí jako krytí MŠ pro případné neplnění smluvních podmínek ze strany zákonného zástupce. Jistina je vratná ve 100% výši po řádném ukončení docházky dítěte. Jistina propadá ve prospěch mateřské školy bez nároku na její vrácení v případě, že zákonný zástupce opakovaně neplní nebo porušuje smluvní podmínky, ke kterým se zavázal svým podpisem ve smlouvě s MŠ.

2.8 Stravování

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. V případě potravinových alergií má rodič právo požadovat úpravu stravy a požadovat objednání/podávání speciálně upravených obědů dítěti.

MŠ zabezpečuje stravovací služby pomocí třetí osoby. Příprava, dovoz, přepravu, značení, sledování, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně chlazených pokrmů, splňují právní předpisy upravující činnosti epidemiologicky závažné. Stravovací služby budou zajištěny v souladu s povinnostmi stanovenými použitelným předpisem EU v oblasti hygieny potravin. Úhrada nákladů je již obsažena ve výši školném.


Výdej dovezeného jídla spadá pod dodržování hygienických norem.


Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťují učitelky MŠ pitný režim (pitná voda, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole.

 

Dítě musí být přihlášeno či odhlášeno ke stravování den předem, nejpozději do 15 hod., a to buď telefonicky u kterékoli paní učitelky, nebo osobně. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoli nepřítomnosti. Pokud z důvodu nemoci nelze dítě včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít. Výdej obědů v Dráčkově jazykové mateřské školy Beachclub Strahov, z.s. je v době od 11,00 do 12,00 hod. Jídlo je vydáváno pouze do jídlonosičů a je určeno k okamžité spotřebě. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, poté musí rodič dítě ze stravování odhlásit.


Kontakty na školní jídelnu - výdejnu:

pověřená osoba Michal Vacek, DiS. - tel. číslo: 778 461 891 e-mail : vacek@drackovaskolka.cz

2.9 Odklad povinné školní docházky

 

• Pokud rodiče žádají odklad povinné školní docházky pro své dítě, oznámí to ředitelce mateřské školy nejpozději do 2. května, aby bylo dítěti uchováno místo v mateřské škole.

 

• Po obdržení rozhodnutí o odkladu školní docházky ze základní školy odevzdají rodiče jeho kopii, spolu s potvrzením od lékaře a z PPP ředitelce mateřské školy. (nejpozději do 30. dubna)

2.10 Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

 

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační, epidemiologické či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ telefonicky, skrze nástěnku školky a emailem rodičům neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Provoz a vnitřní režim školy

III. Bezpečnost dětí v mateřské škole, první pomoc, ošetření a dodržování hygieny

 

Mateřská škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, vytváří podmínky pro jejich zdravý rozvoj a pro předcházení sociálně patologickým jevům, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při vzdělávání a sním souvisejících činnostech, poskytuje dětem informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, vede evidenci úrazů, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

• Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte, nebo jím pověřené osobě.

• K předškolnímu vzdělávání může být podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přijato pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

• Aktualizace směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví obsahuje základní rizika a opatření vztahující se k dětem v MŠ. Děti jsou o bezpečnosti a ochraně zdraví v areálu MŠ i mimo něj průběžně poučovány.

• V mateřské škole se dětem léky podávají pouze v závažných případech, na základě tiskopisu vyplněného rodiči a potvrzeného lékařem.

• Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti, které nejeví známky onemocnění (teplota, rýma, kašel, zarudlé spojivky, průjem, zvracení …). Nemocné dítě učitelka nemůže přijmout do kolektivu zdravých dětí.

• Též děti nedoléčené, v rekonvalescenci lze přijmout jen na základě lékařského doporučení, že se dítě může zúčastnit vzdělávání, aniž by bylo ohroženo zdraví a bezpečnost jeho i ostatních dětí.

• Pokud dítě v době pobytu v mateřské škole vykazuje známky akutního onemocnění, je odděleno od ostatních dětí a je pro ně zajištěn dohled zletilé fyzické osoby. Učitelka o tom ihned telefonicky informuje rodiče a ŘŠ. Rodiče si vyzvednou dítě v co nejkratší době.

• Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, nebo úraz, nebo přišlo do styku s infikovanými osobami, jsou rodiče povinni ihned to oznámit mateřské škole.

• Škola má právo po skončení závažného onemocnění vyžadovat od rodičů potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

• Škola zajistí pojištění proti úrazu. V případě úrazu rodiče obdrží od ředitelky školy formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění se vztahuje na všechny akce, které mateřská škola pořádá.

• Děti jsou proti ztrátám a úrazům pojištěny. Pojištění se vztahuje i na výlety a školy v přírodě.

• V případě úrazu mateřská škola rozhodne, které zdravotnické zařízení poskytne bezodkladnou péči, pokud situace nevyžaduje převoz ke specialistovi. O úrazu jsou rodiče bezodkladně informováni.

• Zaměstnanci školy jsou seznámeni s postupem poskytování první pomoci i v případě lehčích úrazů.

• Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání s nimi přímo související, taktéž při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené zodpovědné osoby. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy, nebo zpět.

• Rodiče jsou povinni kontrolovat, že dítě nedonese do MŠ věci ohrožující zdraví (ostré předměty, léky apod.)

• V celém areálu mateřské školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření, omamných látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů, (tzn. Budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.

• Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn., že se rodiče s ředitelkou školky a učitelkou dohodnou na nejvhodnějším postupu.

• Učitelky nesou zodpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. Pokud to podmínky nedovolí, ven s dětmi nevychází.

• V případě počtu dětí nad 20 zajišťuje jejich bezpečnost při akcích pořádaných školou společně s učitelkou i provozní pracovnice. Při pobytu dětí venku při jejich počtu nad 20 přebírají péči učitelky z ostatních tříd, nebo děti pobývají na školní zahradě.

• Osobní věci dítěte rodiče dle možnosti označí. Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné na pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát mladším dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin a dětských ručníků. Děti mají zajištěn po celou dobu pobytu v MŠ pitný režim.

• Znečištěné lůžkoviny pereme přímo v MŠ.

• Obsah školního vzdělávacího programu zahrnuje témata, která cíleně směřují k prevenci sociálně patologických jevů a projevům diskriminace.

Ředitelka školy a učitelka zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.


Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.


V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitelka konající dohled.


Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost ředitelce školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.
 

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo vylézat na plot u budovy MŠ.
 

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.
 

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.
 

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.
 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se učitelka a pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

Bezpečnost dětí v MŠ

IV. Podmínky pro zacházení s majetkem školy

 

Děti jsou pedagogy i ostatními pracovníky školy vedeny k ochraně majetku školy. V odůvodněném případě poškození majetku (opakovaném nebo úmyslném) bude po projednání s rodiči (zákonným zástupcem dítěte) požadována oprava, příp. náhrada za způsobené škody. Děti jsou k šetrnému zacházení s materiály a zdroji vedeny v rámci rozvoje kompetencí.

Každá třída má dohodnutá pravidla chování, s nimiž jsou rodiče seznamováni.

 

V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržování pravidel jsou děti vedeny k řešení, nápravě. Pokud nezvládnou situaci samy, či s pomocí zaměstnanců školy, jsou požádáni o řešení a nápravu zákonní zástupci dítěte.

 

Zákonní zástupci a pověřené osoby jsou povinni zacházet šetrně s majetkem a zařízením školy a vést k tomu i své dítě. V případě poškození majetku školy většího rozsahu může škola žádat náhradu. V případě, že zákonný zástupce zjistí poškození, či odcizení majetku školy, nahlásí to neprodleně ŘŠ.

Podmínky pro zacházení s majetkem školy

V. Prevence sociálně patologických jevů

Všichni pracovníci mateřské školy průběžně sledují podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně-patologických jevů. Jsou uplatňovány formy a metody práce umožňující včasné zachycení ohrožených dětí. Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí ve spolupráci rodiny a mateřské školy.

 

Základním prvkem prevence je výchova ke zdravému způsobu života ve složce tělesné, duševní a sociální v raném věku, v sycení základních vývojových sociálních potřeb. Obsah školního vzdělávacího programu a třídních vzdělávacích programů zahrnuje témata, která vedou děti ke zdravému životnímu stylu, a která cíleně směřují k prevenci sociálně patologických jevů a projevům diskriminace. MŠ je na tuto problematiku cíleně zaměřena. Vzdělávání pedagogů je zaměřeno na naplňování programu prevence. Snahou je rozpoznat projevy, tj. důsledky, zaměřit se na příčinu a doporučit, realizovat řešení.

 

Základní vtisky získává dítě v rodině. Ve srovnání s rodiči je vliv MŠ pouze jedno-třetinový. Ještě v tomto je možné úpravou přístupu a podmínek mnohé změnit. Proto škola považuje za důležité spolupracovat s rodinou, být v denním kontaktu, předávat informace, doporučovat semináře, literaturu, uskutečňovat individuální pohovory s rodiči při nástupu dítěte do MŠ i v průběhu docházky.

 

Při řešení výchovně-vzdělávacích problémů využívají učitelky pomoc odborníků.

Prevence sociálně patologických jevů

VI. Práva a povinnosti

Jsou určeny především Listinou práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, zákonem č. 561/2004 Sb. V platném znění (školský zákon).

 

6.1. Práva a povinnosti zákonných zástupců:

 

• na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni. Kontakt rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou školy kdykoliv po předchozí domluvě.

• na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání svých dětí.

• být neprodleně informováni o nevolnosti, nemoci, či úrazu svého dítěte.

• vyjadřovat se k programu školy i tříd, spolupodílet se na něm svými nápady, náměty, připomínkami.

• vyjádřit své názory, návrhy i kritiku

• hovořit s učitelkami i ŘŠ v předem sjednaném čase, po skončení práce u dětí; neodkladné a drobné informace lze předávat i při přebírání dětí.

Podávání informací, komunikace se zákonnými zástupci

 

• Informace mohou rodiče získat na schůzkách, společných setkáních ve třídách, na dni otevřených dveří, na informačních nástěnkách MŠ, v řádech školy, školním vzdělávacím programu, třídních vzdělávacích programech, které jsou zveřejněné v jednotlivých šatnách dětí, dále na webových stránkách školky i osobně při konzultacích a rozhovorech s učitelkami a ŘŠ.

• V případě mírných obtíží dítěte ve vzdělávání jsou mu poskytnuta podpůrná opatření 1. stupně, která slouží k jejich kompenzaci. Škola je poskytuje i bez doporučení školského poradenského zařízení. Nemusí být předchozí písemný souhlas zákonného zástupce. Škola je však o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte informuje. Pokud k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte nepostačují podpůrná opatření 1. stupně, je zákonnému zástupci doporučena návštěva školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, příp. doporučení podpůrných opatření vyšších stupňů.

 

Zákonní zástupci jsou povinni:

 

• oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí). S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce.

 

Informace jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu zákona č. 106/1999 Sb. Ve znění č. 61/2006 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

• zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy dle dohody s MŠ podle vyhl. č. 14/2005 Sb. V platném znění.

• řídit se tímto školním řádem a dalšími dokumenty týkajícími se organizace školy a výchovně vzdělávací práce.

• informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

• dodržovat stanovenou organizaci provozu školním řádem, sledovat nástěnky v šatnách dětí, v daných termínech platit stravné a školné.

• Při příchodu do MŠ předávat dítě pedagogické pracovnici, při odchodu s dítětem též osobně kontaktovat učitelku.

 

Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy připomínky i kritiku. Každá situace i nepříjemná se dá vyřešit v klidu k vzájemné spokojenosti obou stran (neřešte prosím problémy mimo budovu MŠ). Nedávejte dětem do mateřské školy cenné předměty (zlaté náušnice, řetízky apod.). Učitelka nezodpovídá za hračky, které si děti přinesou z domu. Pokud rodič opakovaně poruší Školní řád závažným způsobem, opakovaným narušování provozu (např. vyzvedávání dítěte po ukončení provozu, neplacení školného či stravného apod.), může ředitelka školy docházku dítěte do mateřské školy ukončit.

 

6.2. Práva a povinnosti dětí

 

• na životní úroveň nezbytnou pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.

• na svobodu projevu, vyjádřit svůj názor, hovořit o něm.

• rozvíjet svou osobnost, vzdělávat se.

• na ochranu před ubližováním a týráním fyzickým či psychickým.

• být respektováni jako jedinci ve společnosti, jako individuality, právo na partnerský přístup.

• na ochranu zdraví. • uspokojovat své individuální potřeby.

• volit činnosti podle svého zájmu a potřeb, volný čas a hru, možnost soukromí, individuální potřebu spánku, odpočinku, kdykoli použít toaletu.

• na soukromí (v rámci možností kolektivního zařízení).

• na pomoc dospělého, když potřebuje.

• volit si velikost porce jídla, nebýt k jídlu nucen

• spolupodílet se na vytváření pravidel soužití ve třídě a škole.

• na poradenskou pomoc školy a školských poradenských zařízení uvedených ve školském zákoně.

• poskytnutí podpůrných opatření podle druhu postižení.

 

Povinnosti dětí:

 

• dodržovat společně dohodnutá pravidla (v závislosti na věku)

• dodržovat společenské a hygienické návyky (pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se, chování u stolování, používání toalety, mytí rukou, používání kapesníku apod.)

• dodržování pravidla bezpečnosti (např. při cvičení na nářadí jsou dohodnutá opatření, nehonit se na určených místech apod.)

• neničit práci druhých, neničit pomůcky, hračky a zařízení škol

 

6.3. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a zaměstnanci ve škole

 

• ve škole jsou zohledňovány potřeby jednotlivce, děti jsou vedeny k chápání potřeb druhých, k respektování určitých hranic

• zaměstnanci jednají s dětmi na základě vzájemné úcty, respektu, zachování důstojnosti a vedou k tomu i děti (předcházení ponižování, zesměšňování, ironizování, šikany)

• zaměstnanci ctí slušnost a ohled na druhé a vedou k nim i děti

• obě strany vzájemně dodržují stanovená pravidla, limity, řád školy

• všichni zaměstnanci jsou seznámeni se zaměřením, s cíli školy, se zásadami komunikace s dětmi

• děti se mohou kdykoliv obrátit na zaměstnance o radu, pomoc

• výchovné problémy se řeší individuálně s rodiči (podněty ze strany školy i rodičů)

Práva a povinnosti

VII. Platnost a účinnost

Tento školní řád je platný pro všechny zúčastněné v době pobytu v mateřské škole. Svým podpisem s rámci „smlouvy o poskytování služby péče o dítě v MŠ“ potvrzují, že byli seznámeni s vydáním tohoto dokumentu, s jeho konkrétním obsahem a také povinností jej dodržovat. Je zveřejněn na nástěnce v MŠ a na webové adrese školy: www.drackovaskolka.cz

 

Projednáno na pedagogické radě dne 27.8.2021

Vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení 1.9.2021 do zrušení.

 

 

V Praze dne 27.8.2021

Mgr. Karolína Vacková Pivoňková, DiS.

ředitelka

Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s.

Platnost a účinnost
Ochrana osobních údajů
bottom of page